MIS Online:
o หน้าหลัก
เกี่ยวกับรายวิชา
  o จุดประสงค์รายวิชา
  o มาตรฐานรายวิชา
  o คำอธิบายรายวิชา
  o อาจารย์/ผู้สอนรายวิชา
  o อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบทดสอบ
  o แบบฝึกหัด
o แบบทดสอบ
บทเรียน
  o บทเรียนที่ 1
  o บทเรียนที่ 2
  o บทเรียนที่ 3
  o บทเรียนที่ 4
  o บทเรียนที่ 5
  o บทเรียนที่ 6
  o บทเรียนที่ 7
  o บทเรียนที่ 8
  o บทเรียนที่ 9
  o บทเรียนที่ 10
ดาวน์โหลด
  o แบบทดสอบ
  o เนื้อหาบทเรียน
  o วิจัย
o Webboard
   
MIS Online: บทเรียนออนไลน์ วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ **หมายเหตุ เพื่อให้การเข้าชมเว็บไซต์ MIS-Online สมบูรณ์แบบ ควรตั้งค่าขนาดของจอภาพที่ 1024 x 768 พิกเซล
Untitled Document

 

แบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 9 การจัดการและการตัดสินใจ

1. ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของการจัดการ
    การจัดการระดับสูง
    การจัดการระดับกลาง
    การจัดการระดับต้น
    การจัดการระดับปฏิบัติการ


2. การวางแผนกลยุทธ์ เป็นภาระหน้าที่ของการจัดการในข้อใด
    การจัดการระดับสูง
    การจัดการระดับกลาง
    การจัดการระดับต้น
    การระดับปฏิบัติการ


3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักในการจัดการ
    การวางแผน
    การจัดกองค์กร
    การประสานงาน
    การประเมินผล


4. ข้อใด ไม่ใช่ การจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
    สภาวะเศรษฐกิจ
    นโยบาย
    แผนงาน
    ถูกทุกข้อ


5. ข้อใด ไม่ใช่ ระยะการเจริญเติบโตของการจัดการ
    ระยะเริ่มต้น
   
ระยะติดต่อ
   
ระยะควบคุม
   
ระยะต่อเนื่อง


 

[กลับสู่ด้านบน]

 

Untitled Document
   
  ภาษไทยเพื่ออาชีพ 2
  คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขฐาน
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
  เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
   
  แสดงทั้งหมด
 
++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
   
เช็คอีเมล์ทันใจ!
  Hotmail
  Yahoo
  Gmail
 
 

Free web hostingWeb hosting
Untitled Document

COPYRIGHT © 2008 THIANNGAM T.
Contact Us: Thotsaporn@mis-online.site40.net